Personvern

For English translation of the following information, please scroll down.

Gjelder Krigsseilerregisteret.no, underlagt Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

Personvernerklæring:

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn for registreringen av krigsseilerne, i sammenheng med publikumshenvendelser og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre brukeres rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven.

Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

«Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epostadresse.

Behandlingsansvarlig:

Direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Hvilke personlige data lagrer Norsk senter for krigsseilerhistorie og hvordan benyttes disse personopplysninger:

Vi samler inn personopplysninger i sammenheng med publikumshenvendelser til Krigsseilerregisteret.no/Norsk senter for krigsseilerhistorie. Informasjon om publikum anvendes i sammenheng med behandling av publikumshenvendelse, ved avlevering/overlevering av informasjon/dokumentasjon og publikum føres opp i logg (kun til intern bruk) over de som har henvendt seg (muntlig/skriftlig) til Norsk senter for krigsseilerhistorie.

Slike opplysninger er: fornavn og etternavn, e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer, og eventuelt innhold i skriftlig korrespondanse. Disse opplysningene utleveres ikke til andre parter.

Norsk senter for krigsseilerhistorie samarbeider med sjømannsforeninger i Norge og andre for å systematisk registrere alle krigsseilerne under 2. verdenskrig. Gjennom dokumenteringsarbeidet, får hver krigsseiler sin egen hjemmeside i Krigsseilerregisteret.no.

Nesten alle krigsseilerne har gått bort, men et ukjent antall (50-100) lever fortsatt. Fra pålitelige kilder (i all hovedsak arkivmateriale), registreres informasjoner om krigsseilerne som eksempelvis:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsdato
 • Dødsdato
 • Dødssårsak (regulert om arkivmateriale registreres fra og dette er klausulert)
 • Fødested
 • Bosted
 • Foreldre
 • Nasjonalitet
 • Kjønn
 • Sivilstatus
 • Tjenestegjorde WW1
 • Tjenestegjorde WW2
 • Status som krigsseiler
 • Omkommet WW1
 • Omkommet WW2
 • Medlem av sjømannsforening
 • Tilhørt mønstringdistrikt
 • Tilknytning til fylke
 • Høyeste stilling
 • Utdannelse
 • Tjenestegjorde i flåte
 • Mottatte medaljer
 • Deltaker i forlis
 • Omtalt i litteratur/arkivmateriale

Automatisk lagring av informasjon:

Krigsseilerregisteret benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjons-filer som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Krigsseilerregisteret.no bruker analyseverktøyet Google Analytics for å analysere brukeratferd på nettsiden. Programmet samler opplysninger om hvilke sider som blir mest lest, hva besøkende søker etter på Krigsseilerregisteret.no, antall besøkende, hvor lang tid hver brukersesjon varer m.m. Informasjonen kan ikke spores tilbake til deg.

Hvem deler vi opplysningene med?

Norsk senter for krigsseilerhistorie/Krigsseilerregisteret har tredjeparts tjenesteleverandører i forhold til drift og support av IT og Web-baserte tjenester: IT-utvikler Bouvet og drift-/supportansvarlig TOWdata. Servere leies av Webhuset AS.

Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.

I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Informasjon/dokumentasjon om krigsseilerne registrert i Krigsseilerregisteret, er tenkt at skal være der «permanent».

Hvordan kan jeg kontakte Norsk senter for krigsseilerhistorie?

Dersom du har henvendelser som gjelder persondata kan vi nås på følgende måter:

Brev:           Norsk senter for krigsseilerhistorie, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand.

E-post:         ksr@stiftelsen-arkivet.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 26.06.2018.

Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer på et senere tidspunkt.

Privacy

This applies to Krigsseilerregisteret.no, subject to the Norwegian Centre for the History of Seafarers at War at ARKIVET Peace and Human Rights Centre.

Privacy policy:

This privacy policy describes the information we collect for the registration of war sailors, its relation to public inquiries and visitors on our websites, how and why we collect and use the information, how we safeguard our users’ rights, and the rules of privacy law.

Collection, storage, comparing, disclosure and other processing of personal data is regulated in the Personal Data Act.

The law stipulates, i.a., strict requirements for confidentiality and security when processing personal data. The Norwegian Data Protection Authority (DPA) supervises the law.

“Personal information” is information and assessments that can be linked to a person, e.g., name, residential address and email address.

Processing responsibility:

The director is responsible for the processing of personal data.

When the law refers to “processing responsibility”, this indicates the person who determines the purpose of the personal data processing and which tools can be used.

It is the data processor’s responsibility that the processing of personal data is done in accordance with the law.

What personal data does the Norwegian Centre for the History of Seafarers at War store and how is this personal information used:

We collect personal information in relation to public inquiries to Krigsseilerregisteret.no/Norwegian Centre for the History of Seafarers at War. Information about the public is used in relation to the processing of public inquiries, when exchanging information/documentation, or as the public is recorded in a log (for internal use only) of those who have been in contact, either written or verbally, with the Norwegian Centre for the History of Seafarers at War.

Such information is: first name and last name, e-mail address, residential address, telephone number, and any content in written correspondence. This information is not disclosed with other parties.

The Norwegian Centre for the History of Seafarers at War collaborates with seamen’s associations in Norway and others to systematically register all war sailors from World War 2. As we progress with the documentation, each war sailor gets their own website on Krigsseilerregisteret.no.

Almost all the war sailors have passed away by now, but an unknown number (50-100) are still alive. Information about the war sailors is retrieved from reliable sources (primarily archive material), and it is information such as:

 • First name
 • Last name
 • Date of birth
 • Date of death
 • Cause of death (this may be regulated if the subject material is confidential)
 • Place of birth
 • Place of residency
 • Parents
 • Nationality
 • Sex
 • Marital status
 • Served in WW1
 • Served in WW2
 • Status as war sailor
 • Perished in WW1
 • Perished in WW2
 • Member of a seamen’s association
 • Which district they mustered in
 • Relation to county
 • Highest rank or position
 • Education
 • Served in fleet
 • Medals received
 • Participant in shipwreck
 • Mentioned in literature/archive material

Automatic storage of information:

Like most other websites, The War Sailor Register uses cookies. Cookies are small information files that are left on your computer to ensure our visitors experience a user-friendly service. This does not pose a risk to you, but you can an any time refuse to consent to the storage of cookies.

Krigsseilerregisteret.no uses the analytical tool Google Analytics to analyse user behaviour on the website. The program collects information about which pages are the most read, what visitors search for on Krigsseilerregisteret.no, the number of visitors, how long each user session lasts, etc. The information cannot be traced back to you.

With whom do we share the information with?

The Norwegian Centre for the History of Seafarers at War/The War Sailor Register have third-party service providers in charge of the operation and support of IT and web-based services: IT developer Bouvet, and TOWdata who is responsible for the daily operation and support. Servers are rented at Webhuset AS.

We enter written agreements with third parties with whom we share information, and we establish clear requirements on how they must comply with the current privacy legislations, including the requirements for information security.

To the extent required by law or judicial decision, or if necessary for the investigation of possible offences against our business, the relevant information may be disclosed to public authorities or others who are entitled to this information.

We work systematically and dedicated to provide information security, and we utilize both technical and organizational security measures to protect personal information against unauthorized access and use.

How long is the personal data stored?

We store the personal information for as long as necessary for the purposes described in the sections above, or to meet certain legal requirements. This means that the storage time for different types of information may vary. Information/documentation about the war sailors in The War Sailor Register is intended to be “permanent”.

How may I contact the Norwegian Centre for the History of Seafarers at War?

If you have inquiries regarding personal data, you can reach us in the following ways:

By letter:         Norsk senter for krigsseilerhistorie, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand.

E-mail:            ksr@stiftelsen-arkivet.no

This privacy policy was last updated on 26.06.2018.

We reserve the right to change our policies in the future.