Redaktører for Krigsseilerregisteret

For English translation of the following information, please scroll down to the middle of the page.

Redaktører av Krigsseilerregister-nettsiden er Bjørn Tore Rosendahl og Simen Zernichow fra Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, og Thorbjørn Solberg Andersen fra Lillesand sjømannsforening.

Krigsseilerregisteret hører inn under Norsk senter for krigsseilerhistorie, hvor Bjørn Tore Rosendahl er faglig ansvarlig. Han er historiker med en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Agder knyttet til krigsseilernes historie. Rosendahl og Zernichow vil skrive og kvalitetssikre artiklene i temasidene og undervisningsoppleggene på skolesidene.

Simen Zernichow er historiker og ansvarlig for Krigsseilerregisteret, og har vært prosjektleder/produkteier i utviklingen av nettsiden opp mot IT-selskapet Bouvet. Zernichow har i den sammenheng kun et overordnet ansvar for den tekniske driften. Kort fortalt kontrollerer han at nettsidene fungerer som de skal og eventuelt melder fra om problemer til ansvarlige for drift/support og utvikling. Zernichow er ansvarlig for å koordinere det daglige arbeidet med registrering av krigsseilere, utført av frivillige bidragsytere.

Innhold i form av sjøfolk og skip registreres nesten utelukkende av frivillige bidragsytere. Thorbjørn Solberg Andersen er en hovedsamarbeidspartner i Krigsseilerregisteret. Han er koordinator opp mot sjømannsforeningene rundt i landet som er engasjert med å samle inn dokumentasjon om krigsseilere og som hjelper i arbeidet med å registrere krigsseilere. Ingen kjenner registrering av sjøfolk og skip bedre enn Thorbjørn Andersen, og han bidrar bl.a. med retningslinjer for registrering og forslag til funksjoner i nettsiden.

Vi har to nettsider; Krigsseilerregisteret og et tilhørende administrasjonsgrensesnitt. Den ene nettsiden er «scenen», altså publikumssiden Krigsseilerregisteret, og den andre er «bak scenen». Publikum har ikke tilgang til administrasjonsgrensesnittet. Kun noen få personer har administrator-rettigheter i administrasjonsgrensesnittet. De fleste frivillige vil ha såkalte skribent-rettigheter, begrensede rettigheter som gjør at de selv ikke kan slette sjøfolk eller skip. Det er i administrasjonsgrensesnittet arbeidet med registrering av krigsseilere foregår, og Simen Zernichow og Thorbjørn Andersen vil ha hovedansvaret for å samkjøre dette.

The War Sailor Register’s Editors

The editors of The War Sailor Register’s website are Bjørn Tore Rosendahl and Simen Zernichow from ARKIVET Peace and Human Rights Centre, and Thorbjørn Solberg Andersen from Lillesand Seamen’s Association.

The War Sailor Register is part of the Norwegian Centre for the History of Seafarers at War, where Bjørn Tore Rosendahl is subject responsible. He is a historian with a doctorate (PHD) from the University of Agder and researched the history of the war sailors for his thesis. Rosendahl and Zernichow writes and do quality assurance on the articles found under “Topics” and the web-based educational plans.

Simen Zernichow is a historian and responsible for The War Sailor Register, and he’s been the project manager/product owner of the development of the website along the IT company Bouvet. In this context, Zernichow has only an overall responsibility for the technical operation. In short, he checks that the website works as it should, and if necessary, he reports the issues to those responsible for the daily operation/support and development. Zernichow supervises the coordination of the day-to-day work of registering war sailors, which is conducted by volunteers.

Written content about sailors and ships is almost exclusively registered by volunteers. Thorbjørn Solberg Andersen is one of our primary collaborators for The War Sailor Registry. He coordinates the communication between the seamen’s associations throughout country who are engaged in collecting documentation about war sailors, and who aid in the work of registering war sailors. Nobody knows the registration of sailors and ships better than Thorbjørn Andersen, and he contributes with, i.a., guidelines for registrations and suggestions to features on the website.

We have two websites: The War Sailor Register, and an associated administrative interface. One website is “the stage”, meaning the public page for The War Sailor Register, and the other is “behind the scenes”. The public does not have access to the administrative interface, as this is only available for a few people who have administrator rights. Most volunteers will have limited so-called “writer rights”, where it is impossible to delete sailors or ships from the register. The work of registering war sailors takes place in the administrative interface, and it is the primary responsibility of Simen Zernichow and Thorbjørn Andersen to coordinate this.