Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
11. oktober 1940
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
St. Pedro, California - Bermuda - Liverpool
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
24
Fanget
0
Omkommet
6 [6]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  25. oktober 1940
  Sted
  Liverpool
  Administrator
  Konsul Johan Vogt

  ...

  Føreren henholdt seg i alle deler til sitt utdrag. Han opplyste at ulykken ikke skyldtes noen mangel eller feil ved skibets skrog og rigg, maskiner kjeler, rørledning eller bemanning, eller noen mangel på nødvendige eller fore-skrevne sikkerhetsforanstaltninger. Heller ikke meddelte han, skyldte ulykken noen feil, forsømmelse eller uforsiktighet av noen. Han opplyste at alle officerer ombord hadde full kjenskap til ordre og regler angående seilads i convoi, og at alle ordrer fra commodoren blev punktlig utført. Han opplyste også at hans egne ordre ombord den hele tid nøie blev utført.

  Kapteinen var på broen med 2. styrmann som vakthavende officer, da torpedoen traff skibet, samt rormannen, lettmatros Nikolai Kaursland. 1. styrmannen var også på broen samt 4 mannskaper. Av de sistnevnte stod to på hver side av broen og holdt utkikk. Føreren opplyste at alle ombord gikk med redningsvester på og at man holdt skarpt utkikk, da man visste at der var undervannsbåter i farvannet.

  Båtmanøvre var blitt holdt, og båtene var ettersett hver dag og godt utstyrt.- På forespørsel fra bisitterne fortalte kapteinen at torpedoen traff på le side og at alle livbåtene her blev ødelagt. De båtene som var igjen på lo-side var vanskelig å få ut. Føreren mener at de to som var vakthavende i maskinen, nemlig Osvald Torgersen og Wilhelm Hagen, omkom da torpedoen eksploderte. Kapteinen opplyste at følgende var i motor-livbåten: 1. maskinist Olaf Andras Larsen, 3. styrmann Erling Skaalvik, elektriker Obert Bjelland, messegutt Øistein Jørgensen og lettmatros Nikolai Kaursland. Alle som var i denne båt omkom, da den kantret undtagen Niolai Kaursland, som senere blev tatt opp av 1. styrmannens båt.

  ...

  ... som første vidne fremstod : 2. styrmann Henry Sørensen ...

  Vidnet var vakthavende officer på broen. Han hadde lest kapteinens utdrag, som han henholder seg til i alle deler. Han fortalte at der var 4 utkikksmenn på broen. Alt var i orden ombord, og skibet vel utstyrt i alle henseender.

  Han uttalte at de hadde mottatt raport om at "Emma Bakke" var blitt torpedert. Dette skib var i nærheten, men man kunne intet se da det var mørkt. Det blev derfor holdt skaprt utkikk hele tiden og alle hadde livbelter på.

  Vidnet gikk til forre livbåt på st.b. side straks ulykken hendt. Båten kom godt og vel ned på vannet og blev låret ned av båtsmann Kristian Aarbø og matros Ole Paulsen. Paulsen kom ombord ved å fire seg ned i taljene og Aarbø gikk ned på stormledderen og hoppet i sjøen og blev øieblikkelig opptatt, mens båten lå langs siden av skibet og blev holdt av av årene for ikke å bli beskadiget. Vidnet beretter at man var i denne livbåt til ca. kl. 3.30 om morgenen da de blev tatt opp. Han medelte at kapteinen gikk ned på underbroen til st.b. der. Sjøen var da så stor at den undertiden tok båten i høide med båtdekket. Vidnet hadde fått full beskjed om hvordan man skulle forholde seg i convoien og alle convoiordre blev punklig utført. Maskinen blev da stoppet av eksplosjonen og skibet hadde kun liten fart fremover.

  Vidnet opplyste at da han kom opp på båtdekket, holdt man på å låre motorlivbåten. Han så da at båten plutselig svinget opp ned, da en av taljene blev huket ut og folkene falt i vannet. Kun en av disse folkene blev reddet ca. 1/2 time senere. Motorlivbåten blev låret før vidnes båt. Da sistnevnte båt kom seg løs fra skutesiden drev den akterover men man så ingen av de som var falt i vannet.

  ... som 2det vidne fremstod : 2.den maskinist Thoralf Larsen ...

  Vidnet opplyste at vakthavende i maskinen var 1. maskinist Olaf Andreas Larsen, assistent Osvald Torgersen og motormann Wilhelm Hagen, som alle omkom. Vidnet satt i assistentens lugar på b.b. side og hadde livbelte på. Han opplyste at alt var i god stand ombord. I eksplosjonsøieblikket blev han kastet overende og ut i gangen, og kom med vanskelighet ut, da alle lugarer og messerum var blitt ødelagt. Vidnet kom i styrbords livbåt på underbroen, hvor styrmannen var fører. Vidnet, 1. styrmannen og 5 andre gikk i båten, som blev låret ned av kapteinen og tømmermannen. Kapteinen låret i akterste talje og tømmermannen i forre talje av libåten. Man ventet med låringen til det bød seg et beleilig øieblikk, hvorpå den blev satt på vannet. Da båten kom på vannet blev taljene kastet løs og kapteinen og tømmermannen blev stående igjen på underbroen. Han opplyste at fangelinen var blitt kappet da båten kom på vannet etter ordre fra 1. styrmannen. Vidnet mener at torpedoen traff midt i maskinen. Han var i livbåten i 5 døgn. Man hadde da fått berget Kaursland den eneste overlevende fra motorlivbåten.

  ... som 3dje vidne fremstod : Tømmermann Sigurd Svendsen ...

  Han opplyste at alt var i god stand ombord. Vidnet var på b.b. side på broen da ulykken hendte og hadde redningsvest på og var med å holde skarp utkikk. Kapteinen var også på broen og 2. styrmannen som var vakthavende officer. Man holdt skarpt utkikk da det var blitt rapportert at et skib i nærheten var blitt torpedert. Da ulykken hendte gikk vidnet ned på hoveddekket for eventuelt å gå til livbåtene på b.b. side. Han opplyste at 1. styrmannen hadde varskoet at båtene på led side var vekk hvorfor han gikk over på st.b. side på under-broen og var behjelpelig med å låre båten der i forreste talje. Han opplyste at kapteinen var på aktertaljen. De låret først forsiktig inntil der bød seg et beleilig øieblikk da de satte den på vannet. Da båten kom på vannet ble taljene huket av. Vidnet opplyste at hvis han hadde vært rask og øieblikkelig firt seg ned ville han muligens kommet i båten som straks drev av. Kapteinen ropte til båten at man skulle komme opp på le side, en vidnet tenkte seg at man hadde vanskelig for å høre ham, da det var sterk vind. Vidnet gikk da ned på akterdekket og de besluttet seg til å få ut flåten der, og dette lykkedes etter endel vansekligheter. Vidnet og kapteinen oppholdt seg på flåten ca. 6 timer, da de blev tatt opp av Britisk marinefartøy.

  Flåten var utstyrt på forskriftsmessig måte, men de måtte slukke carbidlykten som de fant på flåten fordi lyset fra denne viste seg å være uleilig for dem under arbeidet med å holde seg klar av dekkslasten og vrakgods. Dekkslasten besto av planer og sleepers. Han uttalte at de kunne se ca. 3-4 lys rundt omkrintg som kom fra den andre flåten eller livbøier.

  ... som 4de vidne fremstod: Johannes Garmann ...

  Vidnet var matros og stod akterut med livbelte på. Alt var i orden ombord. Torpedoen traff b.b. side i maskinen. Han sprang til motorlivbåten på st.b. side som han hørte til. Han skulle låre i forreste talje og overtok derfor etter 3. styrmann som stod og låret, da han kom til. Føreren av denne båt var 3. styrmann Erling Skaalvik. Elektrikeren som skulle låre akterste talje overlot låringen til lettmatros Lie. Da båten kom på vannet huket nogen ut forreste talje men ikke akterste, hvorfor båten hvelvet og blev knust mot skutesiden og alle falt overbord. Av de som var i denne båt blev kun Kaursland reddet av styrmannens båt senere. Da vidnet som hadde firet seg ned i fortaljen kom i sjøen, blev han kastet opp på båtdekket igjen av den høie sjø og kom senere i 2. styrmannens båt, som da var kommet på vannet. Han var i denne båt ca. 5 timer. Denne båt kom han like opp i da fangelinen ikke var kuttet. Det var vanskelig for dem i båten å holde den ut fra skibssiden i den høie sjø. Lettmatros Lie og jungmann Ravn kom også i denne båt.

  ... som 5. vidne fremstod: Lettmatros Niloai Kaursland ...

  Vidnet stod til rors da torpedoen kom. Han styrte sikk-sakk-skurs og skibet gikk med full fart. Han så at torpedoen traff på le side. Da han løp til le side, så han at båtene der var borte og han kom seg over på st.b. (lo side) og opp i livbåten (motorbåten), hvor 3. styrmann var fører. Da båten var kommet på vannet huket han ut fortaljen etter ordre. Båten gjorde da en fryktelig overhaling og vidnet blev kastet ut. Alle i denne båt omkom undtagen vidnet. Han lå i vannet i ca. 1/2 times tid med livbelte på før han blev tatt opp. Han uttalte seg ellers som tidligere vidner.

  ...

  Fremstod så skibets 1. styrmann, som hadde forlangt å bli avhørt. 1. styrmann fremla et eget journalutdrag, skrevet etter hukommelsen. ... Navn: Sigurd Sandø ...

  Vidnet var 1. styrmann og radiotelegrafist ombord. Hans utdrag blev opplest og han holder seg i alle deler til sitt utdrag. Han uttalte at han hadde gitt ordre til å kappe fangelinen da hans båt kom på vannet. Han hadde ikke sett noget lys som kunne skrive seg ifra livbåter eller flåter.

  ... fremstod så: Matros Martin Pedersen Vebenstad ...

  Vidnet hadde i likhet med 1. styrmannen forlangt seg avhørt. Han var i besiddelse av radiotelegrafist-certificat, og satt i radiorummet da ulykken hendte. Da eksplosjonen inntraff falt der noget ned og vidnet antok at det var senderen som var falt sammen. Vidnet kom i den båten som var firet ned av kapteinen og tømmermannen og uttalte seg forøvrig som tidligere vidner.

  Begge bisidderne ydet meget god assistanse under forhøret.

  Kapteinens utdrag blev deretter opplest for samtlige vidner som alle erklærte seg enig i det, og hadde intet å bemerke til dets innhold. - Styrmannens utdrag blev også opplest.

  ...