Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
28. august 1942
Posisjon
Ca. 1 n.m. fra Seaflower Reef Ø 2390 grader retv.
Årsak
Grunnstøting med etterfølgende lekkasje, satt på grunn nær land.
Last
Stål, trelast
Reiserute
New Haven, Connecticut - Halifax - England
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
32
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  4. september 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Kongenberg

  ...

  Fremsto skipsfører Reidar Nielsen ... "Bur" avgikk den 28. august fra New Haven med en ladning stål og trelast bestemt for England via Halifax. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i sjødyktig stand. Komp. foreviste skipets journal og fremla et utdrag av samme for såvidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter. ...

  Utdraget sammenholdtes med skipsjournalen og viste seg iallt vesentlig å stemme overens med samme.

  Kapteinen henholdt seg til det i journalutdraget anførte og på spørsmål om der ble begått noen feil elelr forsømmelse av fører, mannskap eller los, svarte han, at feilen etter hans mening ligger hos losen, som ikke har hatt tilstrekkelig kjennskap til bøyens posisjon, (Valiat-Rock). Kapteinen forklarte vidre at det her ikke kunne dreie seg om noen navigasjonsfeil fra skipets offiserers side, idet man seilte etter losens anvisninger. Som forholdne lå an, hadde kapteinen ikke funnet grunn til å gripe inn overfor losens navigering. På spørsmål om losen hadde fått opgitt skipets dypgående svarte kapteinen bekreftende. På spørsmål om noen av de vakthavende hadde nytt sprituosa svarte kapteinen benektende. ...

  ... fremsto 1. vidne, styrmann Sognnes, som hadde medundertegnet journalutdraget. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at det etter hans mening ikke var blitt begått noen feil av føreren eller noe medlem av mannskapet eller offisererne. Årsaken til grunnstøtningne måtte etter vidnets oppfatning søkes i losens mangel på lokal kjennskap eller manglende evne til å manøvrere et lastet skip med liten fart i strømfarvann. Vidnet uttalte videre at som forholdene lå an med siktbart vær og alle sjømerker synlige, samt losens uttalelse om at han hadde seilt i farvannet i ca. 30 år, var der ikke grunn for føreren eller vidnet til å søke å gripe inn overfor losens manøvrering. Vidnet forklarte videre at kompassenes deviasjoner ikke hadde noen vese4ntlig betydning for grunnstøtningen, idet alle sjømerker var tydelig synlige for losen.

  ...

  Fremsto 2. vidne, 2. maskinist Jensen, som hadde medundertegnet journalutdraget. Han henholdt seg til det deri anførte for såvidt angår manøvreringene i maskinen. Vidnet som hadde vakt i maskinen uttalte at der ble slått stopp praktisk talt i det samme skipet tok grunnen. Et par minutter deretter ble det slått full fart forover. Maskinen ble atter stoppet et øyeblikk senere da man skjønte at man ikke kom av grunnen. På spørsmål om vidnet hadde noe å tilføye til det som står i journalutdraget angående det som ble gjort i maskinen, svarte vidnet benektende. Han mente at allt var blitt gjort som kunne gjøres for å redde skipet.

  ...

  Kapteinen hadde hatt til hensikt å fører rormannen matros Ragnar Grotla som vidne og hadde tilsagt ham til møte til sjøforklaring. Han møtte dog ikke.