Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
24. februar 1943
Posisjon
Tobruk
Årsak
Torpedert 5.2, slept til land og satt på grunn, ødelagt av været [Torpedert av tysk ubåt]
Last
Ammunisjon og annet krigsmateriell
Reiserute
Alexandria -
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
? [0]
Savnet
?
 • Referat

  Dato
  5. mars 1943
  Sted
  Alexandria
  Administrator
  Fg. konsul Asger Grymer
  Merknad
  Kinesisk eller indisk mannskap på 47, 49 passasjerer (soldater). Alle reddet.

  ...

  Fremstod Kaptein Einar Endresen ...

  Kapteinen fremviste skibets journal og fremla et utdrag av samme forsåvidt angik de inntrufne begivenheter. Utdraget sammenholdtes med journal og viste sig i alt vesentlig å stemme overnes med samme.

  ...

  Kapteinen henholder sig til det i Journalen anførte og har intet yderligere å tilføie til dette.

  På forespørsel meddeler Kapteinen:

  at han da skibet ble truffet av torpedoen var på vei ned og spise frokost. Da han hørte smellet sprang han med det samme op på broen og la roret hårt B.bord samt stoppet maskinen. Han ordret alle mand stand by med båtene og låret disse på vannet. Han ble ombord og så St.bord flåte blev satt på vannet og da han hadde sett soldaterne og hele mannskapet komme fra borde gikk han i motorbåten sammen med 3. Styrmann Waage. Før han gikk fra borde kastet han de hemmelige papirer overbord. Efter at ha roet rundt i ca. 1/2 time blev han og de folk som var i båten tatt op av en av eskortebåtene. Da alle var kommen ombord i eskortebåten gikk han, 3. Styrmann Waage og 3 eller 4 Indiere tilbake til livbåten for om mulig å gå ombord i skibet igjen. Ca. 10 minutter snere kom den annen eskortebåt, som hadde tatt op det øvrige mannskap, og de gik ombord i samme. Efterat ha snakket med kommandanten blev det bestemt at de skulde gå inn til Tobruk for senere å gå tilbake med taugbåten. Ved ankomst til Tobruk fik han at vide at taugbåten allerede var gått ut. Han spurte om der mulighet for å få en båt til å bringe dem tilbake til skibet, men dette lot sig ikke gjøre intil videre. 3. Styrmannen og 26 Indiere av mannskapet fikk ordre om å reise til Alexandria samme aften. Neste morgen fikk han rede på at 1. Maskinisten, 2. Styrmannen og Stuerten var blitt landsat kl. 23.00 kvelden før og sendt ut til en kamp. Ved middagstid fikk han beskjed om at skibet var i sikte og han telefonerte da til Maskinmesteren og gav ham og de andre beskjed om å komme ned til Tobruk, for å gå ombord i skibet igjen. Han og alle dem som var i Tobruk gikk ombord da skibet kom inn i havnen.

  at skibet blev satt på grunn og gjort fast til vraket efter havnemesterens ordre.

  at han mener at skibet kunde ha været reddet hvis den nødvendige assistance hadde været til rådighet.

  at Officerer og mannskap fikk reddet sine eiendeler

  at det ikke var muligt å få reddet mere av skibets utstyr enn det i Journalen anførte.

  ...

  ... 1ste. vidne, som forklarer han er bekjent med det fremlagte journalutdrag, hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel medeler vidnet:

  at han da torpedoen traff skibet var i sin lugar. Han gikk op på båtdekket til sin respektive plass. Efter ordre fra Kapteinen blev båten låret. Efter en stunds forløp satte han, 2. Maskinisten og 26 mann fra skibet. De blev senere tatt op av en av ledsagebåtene som bragte dem til Tobruk, hvor de blev innkvartert på Naval House.

  at han var ombord da skibet blev grunnsatt;

  at skibet blev grunnsatt og fastgjort efter havnelodsens ordre;

  at alt blev gjort fra Officerers og mannskapets side for å redde skib og last;

  at han mener skibet kunde ha været reddet hvis den nødvendige assistance hadde været forhånden;

  at Officerer og mannskap fikk reddet deres eiendeler;

  at under daværende omstendigheter kunde intet mere av skibets utstyr enn det i Journalen anførte været reddet, da de fikk ordre om å reise til Alexandria samme aften.

  ...

  Fremstod 2det Vidne, som forkalrer at han er bekjent med det fremlagte journal utdrag, hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  at han da skibet blev truffet hadde vakt på broen. Han stoppet maskinen og gikk til livbåten sin og tilså låringen av samme. Han, Kapteinen og ca. 8-10 Indiere og 10-12 Soldater rodde vekk ifra skibet efter at ha seet at alle var kommen i båtene. De lå 100 meter fra skibet og ventet at det skulde synke. Siden kom en av M. L. båtene og tok op soldaterne og skibets papierer. Kapteinen, vidnet og Indierne blev igjen i livbåten for å gå tilbake til skibet. I mellemtiden rodde de ned mot den annen M. L. båt for å se at alle mann var tatt op. De gikk ombord i denne og blev bragt til Tobruk.

  at han på grunn av pladsmangel fikk ordre av myndigheterne i Tobruk om å reise til Alexandria samme aften med 26 av det Indiske mannskap;

  at alt blev gjort fra Officerers og mannskapets side for å redde skibet;

  at han mener at skibet kunde ha været reddet hvis man hadde fått assistance fra land;

  at under omstendigheterne var det umuligt å redde annet av skibets utstyr enn det i Journalen nevnt da man fikk ordre om å avreise til Alexandria samme aften;

  at Officerer og mannskap fikk reddet deres eiendeler.

  ...

  Fremstod 3die. vidne, som forklarer at han er bekjent med det fremlagte Journal utdrag hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  at han da torpedoen traff skibet lå og sov i sin lugar. Han kledde på sig, gikk ut på brodekket og så at St.bord livbåt var på vannet og da han så at alt var klart gikk han ned i samme. De forlot skibet og drev omkring da de trodde skibet vilde synke. Senere blev de tatt op av en av ledsagebåtene. Denne ledsagebåt blev på stedet og da man så at skibet ikke sank forsøkte den å slepe det. Den første wire brakk, hvorefter båten gikk langs siden og fikk fat i en annen wire, som også brakk. Båten satte da ut sin egen wire som holdt og man begynte å slepe. Efter å ha slepet en times tid kom det en taugbåt fra Tobruk, som fikk wiren ombord og slepte skibet til Tobruk. Vidnet og de andre i ledsagebåten blev satt ombord i en annen motorbåt som bragte dem til Tobruk, hvor de blev sendt til en militærkamp.

  at han var ombord da skibet blev grunnsatt;

  at han da han kom ombord fant at der intet vann var i vannstandsglasset og ingen steam.

  ...

  Fremstod 4de. vidne, som forklarer at han er bekjendt med det fremlagte Journal utdrag hvortil han intet har å tilføie.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  at da skibet blev truffet av torpedoen var han akkurat kommet ned i maskinrummet. Der blev slått stop fra broen og maskinen blev stoppet. Han og donkeymannen gikk op på dekket, han gikk ut på ST.bord side og så livbåten blev låret. Derefter gikk han inn i sin lugar og tok livbeltet og sine private papirer. Han sprang over på B.bord side til livbåten hvor han hørte til . Denne var allerede på vannet og han gikk ned deri. Senere kom 1. Styrmannen ned i samme. Efter å ha ligget en stund blev han sammen med de øvrige i båten tatt op av en av M. L. båtene, som bragte dem til Tobruk.

  at han var ombord dat skibet blev grunnsatt. Han fandt maskinen i god stand.

  ...