Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. mai 1942
Posisjon
Mexico-gulfen, 1 dag ut fra Beaumont, n.b. 28 25 og vest lgd. 91 00
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Råolje
Reiserute
Beaumont, Texas - Liverpool, England
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  3. juni 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Fremsto skipsfører Nils A. Ambjørnsen ... Komparenten foreviste skipets journal og fremla et utdrag av samme for så vidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter. ...

  Utdraget sammenholdtes med skipsjournalen og viste seg i alt vesentlig å stemme overens med samme. Kapteinen henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at han var i sin lugar da første torpedo traff skipet og iførte seg redningsdrakt og kom seg hurtigst på dekk. Det var fra broen slått alarm ved første torpedos treff og maskinen ble stoppet. Kapteinen uttalte videre at han tilkalte maskinmesteren og i samråd med ham valgte å avvente dagens frembrudd forinnen å sette igang motoren påny. Kapteinen fryktet at eksplosjonen muligens skyldtes en mine, hvorfor han valgte å bli liggende på ulykkesstedet. Ca. en halv time senere ble skipet truffet av torpedo nr. 2, hvoretter skipet sank hurtig. Mannskapet ble deretter beordret i båtene og ytterligere 15 minutter senere ble skipet truffet med torpedo nr. 3. Alle mann var da i båtene. Undervannsbåten ble observert ved utskytning fra overvannsstilling av torpedo nr. 3. Skipet var totalt mørklagt da ulykken fant sted. Skipet hadde i løpet av natten styrt i sikksakk-kurser. Kapteinen forklarte videre at han ikke hadde obsdervert noe usedvanlig dagen før ulykken inntraff. Redningsutstyret var i enhver henseende i forskriftsmessig stand. Kapteinen forklarte videre at det var klart, siktbart vær da ulykken skjedde og at vakten ved kanonen kom på kanonbroen umiddelbart etter første eksplosjon. Det var imidlertid ikke anleding til å avfyre skudd da ingen u-båt ble observert.

  ...

  Fremsto 1ste vidne, styrmann Andersen, som forklarte at han hadde vakt på broen da første torpedo traff skipet. Vidnet forklarte videre at han hadde begynt sin vakt litt før kl. 4 om morgenen den 27. mai. Han hadde intet mistenkelig sett før første torpedo, som traff på styrbord side, rammet skipet. Vidnet var selv i dette øyeblikk på babord side av broen. Vidnet ga rormannen ordre om å slå alarm idet dette apparat var installert i styrehuset. Vidnet erindrer ikke at det ble slått stopp på telegrafen til maskinen, men denne stoppet formentlig i og med at alarm ble gitt. Vidnet forklarte videre at kapteinen straks deretter kom på broen og tilkalte maskinmesteren til konferanse om hvorvidt maskinen skulle settes igang eller ikke. Vidnet gikk selv frem til forskipet etter ordre av føreren for å se på skaden, hvoretter han undersøkte lugarene mittskips om alle mannskapene var tørnet ut. Ingen u-båt ble observert mellem første og annet treff. Styrmannen fikk reddet dekksdagboken, mens skipets hemmelige navigasjonspapirer gikk ned med skipet. Skipet var fullstendig mørklagt da ulykken fant sted og skipet s redningutstyr var i forskriftsmessig stand. Undervannsbåten ble observert etter at mannskapene hadde gått i båtene etter annet treff. Vidnet holdt den kurs som ble styrt da han kom på vakt kl. 4 inntil ulykken skjedd. I løpet av natten hadde man imidlertid styrt forskjellige kurser.

  ...

  Fremsto 2net vidne, matros Frithjof Olsen, som forklarte at han hadde vakt ved roret da første eksplosjon inntraff. Umiddelbart deretter hadde vidnet fått oredre av styrmannen til å slå alarm. Vidnet var kommet på vakt kl. 4 og styrte den kurs han var blitt oppgitt ved vaktbyttet inntil ulykken skjedde. Vidnet hadde etter ulykken løpt ned til båtdekket og kuttet surringene for å gjøre livbåtene klar til å settes på vannet. På forespørsel forklarte vidnet at der ikke bleobservert noen undervannsbåt mellem første og annen torpedo. Kanonen var bemannet og ferdig til bruk, men der ble ikke avfyrt noen skudd. Vidnet uttalte at skipet var fullstendig mørklagt da ulykken skjedde og redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Vidnet hadde observert undervannsbåten etter han kom i livbåten.

  ...

  Fremsto 3dje vidne, Oluf Finnvik, som forklarte at han hadde utkik på styrbord vinge da første torpedo rammet skipet. Vidnet var kommet på vakt kl. 4 og hadde intet usedvanlig observert før første eksplosjon fant sted. Han hadde heller ikke sett den første torpedo som rammet skipet på styrbord side forut. Etter første treff hadde vidnet løpt ned til båtdekket og gjort babord båt ferdig til å settes på vannet. Han forklarte også at det var mannskaper ferdig ved kanonen etter første treff. Skipet var heltmørklagt og redningsutstyret var i go stand. Vidnet hadde observert u-båten etter han var kommet i livbåten.

  ...