Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
7. mars 1943
Posisjon
Ca. 52 gr. Nord, 27 gr. Vest
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Liverpool - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
17
Fanget
0
Omkommet
0 [21]
Savnet
21
 • Referat

  Dato
  24. mai 1943
  Sted
  London
  Administrator
  Visekonsul A. A. Bouston

  ...

  Fremstod Karl Engebreth Møller ... 2den maskinist ombord i M/S "Jamaica".

  Vidnet fremla en skriftlig innberetning dater 29. mars 1943 ...

  ...

  Vidnet henholdt sig til det i innberetningen anførte og forklarte på forespørsel videre at "Jamaica" som hadde inne 800-900 tonn sann ballast var ikke i konvoi. Vidnet hadde frivakt ved ulykken og sat og skrev i sin lugar midtskibs. Da explosjonen fandt sted ble han slengt op på dekket. Det var ikke gitt noget alarmsignal og vidnet mener derfor at de som hadde vakt på dekk så intet til Ubåten før torpederingen. Efter at vidnet kom på dekk gikk han til styrbord livbåt som ved hjelp av 4 andre tilstedeværende blev sjøsatt. Det var ialt 5 menn inkludert vidnet som kom i livbåten hvilken blev rodd bortfra "Jamaica" for å undgå å bli suget ned. Vidnet la merke til at de fleste av mannskapet gikk til babordsside av "Jamaica" og efter hans mening var dette for å undgå gassen som kom opp fra fryserummet, hvilket var blitt truffet av torpedoen. Vidnet forklarte videre at efterat "Jamaica" var gått ned kom U båten op imot styrbords livbåt og, som oplyst i vidnets skriftlige innberetning, rendte med vilje inn i siden av livbåten. Det var flere av "Jamaica"s mannskap som svømte omkring i vannet, og U båten gikk i retning av disse. Efter at de 13 mann var blitt samlet i motor-livbåten, altså efter et tidsrum på ca. 2 timer, var det ikke annet å gjøre enn å forlate stedet. På grunn av skade påført under ulykken var det umulig å bruke motoren i motor-livbåten, og der måtte således brukes seil. Det fandtes to kompasser ombord i motor-livbåten og man satte kurs til S.Ø. senere O. Vidnet forklarte videre at de to ferskvannstanker i motorlivbåten var lekk og innholdet blandet med saltvann. De brukte imidlertid vannet fra 4 vannkagger som blev samlet til motor-livbåten. Efter vidnets mening måtte de som hadde vakt i maskinen, nemlig 4 mask(assistent) Arne Nilsen, motormann Erik Guldbrandsen, og elektrikker Thorleif Sedolfsen, ha blitt øieblikkelig drept under eksplosjonen. 1ste maskinist Rolf Larsen, forklarte vidnet, var om formiddagen litt dårlig og var vistnok tilkøis da ulykken hendte. Om de andre savnede mannskaper kan vidnet ikke uttale sig noget.

  ...

  Som 2det vidne fremstod Bjarne Johan Larsen ... matros ombord i M/S "Jamaica". ...

  Vidnet forklarte at han ved ulykken sat i messen akterut. Eksplosjonen kom uten varsel, og vidnet gikk straks ut på dekk og derefter op til båtdekket hvor tre andre av mannskapet stod, nemlig motormann Fosseli, matros Dale og motormann Strandskog. Vidnet kuttet surringene på motor-livbåten som var uthengt i davitene på babords side og det lykkedes å få båten på vannet. I båten kom vidnet, Fosseli og Strandskog, mens Dale blev tilbake på båtdekket. En av de engelske telegrafister (1ste telegrafist) forsøkte forgjeves å komme i båten, hvilken før den kunde komme klar blev nedsuget med skibet. Vidnet la ikke specielt merke til noegen andre av mannskapet, men er av den mening at de fleste måtte ha hoppet overbord. Vidnet forklarte imidlertid at han hørte skrik fra begge de to kokker Christian Solberg og Karsten Jensen som befandt sig i byssen. Da begge dører til byssen stod åpne måtte disse to antagelig ha blitt skadet og således ikke istand til å forsøke å redde sig. Da vidnet kom op til vannflaten efter å ha blitt nedsuget så han motorlivbåten som å kantret ca. 10-15 meter bort. Han svømte til båten og kom op på hvelvet av samme. Båten blev senere rette ved hjelp av andre av mannskapet. Da vidnet var på hvelvet av motor-livbåten så han Ubåten kryssende omkring. Han hørte også fløite fra de av mannskapet som svømte rundt omkring hvor "Jamaica" var gått ned. Giggen var deroppe for å forsøke å redde nogen av dem, men vidnet kan ikke uttale sig om hvorvidt dette lykkedes eller ikke. Vidnet forklarte imidlertid at han la merke til at efter at Ubåten var gått op i den retning hvorfra han hørte fløiter, var det stille og ingen fløiter var å høre efterpå. Det var nokså høi sjø. Vidnets forklaring stemte forøvrig med innholdet va 2 maskinistens skriftlige innberetning.

  ...

  Som 3dje vidne fremstod Johan Hauge ... motormann ombord i M/S "Jamaica".

  Vidnet forklarte at han var i sin lugar akterut da eksplosjonen fandt sted. Vidnet gikk straks op til båtdekket og kom i styrbords livbåt. Efter vidnets mening var det med vilje at Ubåten rendte inn i livbåten. Han hoppet i sjøen da dette hendte og svømte bort til motor-livbåten hvor det lykkedes ham å komme på hvelvet. Senere kom ubåten op imot motor-livbåten, mens den lå kantret med flere menn på hvelvet, og forsøkte efter vidnets mening å ramme også denne. Det kom imidlertid heldigvis en nokså stor bølge, og motorbåten blev av denne svunget bort i siste øieblikk og således ikke truffet av Ubåten. Vidnet forklarte videre at mens han var på hvelvet hørte han skrik og fløiting fra flere av "Jamaica"s mannskap som fremdeles lå omkring i vannet. Dette var mellem 15-30 minutter efter at skibet var gått ned og folkene var ikke så langt borte, men på grunn av den høie sjø var de imidlertid ikke å se. Vidnet la merke til at Ubåten gikk i retning av hvor skrikene og fløitingen kunne høres, og at både disse skrik og fløitingen ophørte lidt efterpå. På forespørsel oplyser vidnet at han hørte ikke nogen skytning, hvilket det skulde ha vært mulig å høre, hvis denne foregikk, idet skrikene og fløitene kunde høres helt klart. Det var kun gått høist en halv time efter skibets senkning, da dette hendte, og efter vidnets mening skulde det ha vært mulig for de mannskap som lå i vannet å holde ut lengre tidsrum enn dette. Hvad der kunde ha hendt med disse mannskaper kan vidnet ikke uttale sig om, men han forklarer at det har vært snakk om at det praktiseres at tyske Ubåter å krysse inn iblandt folk liggende i vannet, og på denne måte blir de drept av Ubåtens propeller. Vidnets forklaring stemte forøvrig med innholdet av 2 maskinistens skriftlige innberetning.

  ...

  Under forhandlingen fremstod 3 maskinist Odd Ernstsen og forklarte at han var syk og ikke istand til å gi sin forklaring. Han opgav at han var blitt beordret innlagt på hospital uten ophold.

  Optagelse av 3 maskinist Odd Ernstsens forklaring blev derfor utsatt inntil videre.

  ...

  Fremstod Eilif Daniel Henriksen ... matros ombord i M/S "Jamaica".

  Vidnet er en av de 4 mannskaper som var i giggen (cfr. 2 maskinistens forklaring). ...

  Vidnet innleverte en skriftlig innberetning datert 6 april 1943 ...

  ...

  Vidnet henholdt sig til det i innberetningen anførte og forklarte på forespørsel videre at han var i giggen den siste gang den blev rodd op mot hvor "Jamaica" var gått ned. Dette var for å redde to mann som kunde sees stående på vrakresten av babords livbåt, og efter at Ubåten var forsvunnet. Vidnet forklarte videre at Ubåten hadde krysset rundt omkring styrbords livbåt, motorlivbåten og der hvor folk lå i vannet og på vrakrester. Dette var vistnok fordi Ubåtens kaptein absolutt ønsket å få oplysninger om "Jamaica", dens last, kurs osv. Ubåtens kaptein var ikke fornøid med det svar at "The Navigator" (kaptein) ikke var å finne, og han gikk visstnok rundt omkring for å få has i ham eller eventuelt andre officerer. Vidnet mente at mens det er mulig at Ubåten krysset inn iblandt mannskapet, som lå i vannet, er det også mulig at når fløitingen og skrikene ophørte, var dette fordi vedkommende mannskap var drevet bort og såleds ikke lenger var å høre. Vidnet forklarte at det var flere av mannskapet som ikke hadde livvesten på sig da de kom i vannet.

  ...

  Fremstod Odd Arnfinn Erntstsen ... 3 maskinist ombord i M/S "Jamaica".

  Vidnet forklarte at han hadde frivakt og var i sin lougar da ulykken hendte. Han kom i styrbords livbåt. Det var efter vidnets mening med vilje at U-båten rendte inn i livbåten. Vidnet faldt i vannet fra livbåten og blev tatt opp av U-båten. Ombord i U-båten blev vidnet spurt omforskjellige ting, nemlig om "Jamaica"s bestemmelsessted, last, osv. Efter ca 10-15 minutter sa U-båtens kaptein at vidnet kunde hoppe tilbake i sjøen, hvilket han gjorde, og kom i styrbords livbåten igjen. Vidnet hørte fløiting fra dem som lå i vannet, men kan nu ikke uttale sig med sikkerhet om dette var før eller efter at han var ombord i U-båten. Vidnet forklarte imdlertid at han så U-båten kryssende omkring også hvor "Jamaica" var gått ned, efter at han igjen var kommet i livbåten. Vidnet, som ikke var nede i livbåten (skal være ubåten?) men kun opholdt sig på tårnet, forklarte videre at han la ikke merke til noget som kunde identifisere U-båten. Av andre av mannskapet hadde han imidlertid hørt at det skulde ha vært en sort katt malt på U-båten.

  ...