Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
26. juni 1940
Posisjon
21o 59' n.br. og 44o 45'
Årsak
Kapret av tysk fartøy
Last
Ballast
Reiserute
Casa Blanca - Martinique for ordre
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
? [0]
Savnet
?
 • Referat

  Dato
  17. desember 1940
  Sted
  Stavanger
  Administrator
  Byrettsdommer Benneche

  ...

  Framsto Henry Iversen Ramstad ... styrmann ... Han har til det siste vært 1ste styrmann på Krossfonn.

  Komparenten forklarte at skipets dagbok er ombord på det tyske kaperskip, og kladden som komparenten har med til Norge inneholder intet om den her omhandlede sak.

  Deretter oppleste dommeren den fremlagte rapport av 26/9 sistleden, og komparenten erklærte at denne rapport var skrevet og underskrevet av ham, og at han vedtok den som riktig og uttømmende.

  ...

  Med hensyn til KROSSFON's dagbok opplyser komparenten etter foranledning av advokat Årstad at hovedjournalen ble tatt ombord i det tyske kaperskip av de tyske myndigheter. Komparenten kan ikke si navnet på neon bestemt offiser. Komparenten tillegger at "KROSSFONN"s kladdebok ble ført på alminnelig måte, men og den her omhandlede oppbringelse inneholder den ntet.

  Den er ført a jour inntil den dag, 8 september sistleden da mannskapet forlot St. Nazaire.

  Videre opplyser komparenten at den framlagte rapport har han skrevet på grunnlag av notater som han gjorde etterhvert som begivenhetene utviklet seg, og han mener derfor at det er intet som ikke er riktig. Betegnelsen av det sted hvor KROSSFONN var ved oppbringelsen grunner seg på de obervasjoner som var blitt gjort umiddelbert før oppbringelsen.

  ...

  Som 1ste vitne framsto Fritz Karl Otto ... 2nen styrmann poå KROSSFONN.

  Vitnet forklarte at den framlagte rapport av 6 september sistleden er utarbeidet av 1ste styrmannen og at vitnet har skrevet under rapporten som han angir å være riktig og uttømmende. Det gikk for seg slik det hele slik som det står i rapporten.

  Vitnet var på broen idet han hadde vakt da det skip som senere viste seg å være det tyske kaperskip dukket opp, og det var vitnet som meldte av til kapteinen. Herom forklarer vitnet at da han første gang fikk øye på fartøyet så var det såpass langt borte at han kunne se atdet var malt flagg på siden, men han kunne ikke se hva slags flagg. Så hentet han kikkerten og i løpet av et par minutter var han i stand tilå skjelne at det hadde svensk flagg.

  ...

  Framsto som 2det vitne Hans Hetland ... 3dje styrmann på M/T KROSSFONN.

  Han forklarte at han har underskrevet den framlagte rapport av 26 september d.å. og at den er riktig og uttømmende. Rapporten er utarbeidet av 1ste styrmannen.

  Vitnet hadde frivakt og var i sin lugar da kaperskipet ble observert. Han hørte et skudd, og en stund etter et skudd til, og så gikk han like etter på dekk. Da så han kaperskipet på b.b. side 1 nautisk mil av (1852 m), og han kunde tydelig se detaljene ombord, både flagg og navn. På foranledning anslår vitnet kaperskipet til å være på ca. 10.000 tonn dw. Det var et dampskip.

  ...

  Framsto som 3dje vitne Nils Husebø ... 2nen maskinist på "KROSSFONN" ...

  Vitnet forklarte at det er han som har skrevet og undertegnet det framlagte utdrag av maskindagboken. Maksindagboken ble såvidt han vet brakt tilbake til Norge og befinner seg såvidt han vet på rederiets kontor. Kladden derimot ble tilbakeholdt av de tyske myndigheter, idet offiserene på det tyske kaperskip tok den med seg.

  Dommeren retter oppleste det freamlagte utdrag av maskindagboken og vitnet bekreftet at den stemte med de faktiske begivenheter og at den var riktig og uttømmende iøvrig. Maskindagboken ble selvsagt ført fortløpende den hele tid inntil maskinfolkene forlot KROSSFONN den 8 september sistleden.

  Vitnet tilla på foranledning at skipet ikke hadde last inne. Det hadde antakelig ca. 500 tonn bunkers ombord og hadde inne vannballast uten av vitnet kan si hvor meget.

  M/T KROSSFONN hadde 2 firetakts enkeltvirkende Burmeister & Wain dieselmotorer så gamle som skipet selv. Motorene var på tilsammen 5800 hk.

  På foranledning uttaler vitnet at maskinene den 6 juli ble presset så hardt som de aldri før hadde vært presset i de 2 år vitnet hadde stått ombord. Hvorvidt dette kan ha medført noen skade for maskineriet tør vitnet ikke bestemt si da maskinene kun ble brukt 2 dager etterpå og siden lå båten stille i Lorient helt til 3 september hvoretter de gikk med sakte fart til St. Nazaire, se iøvrig rapporten.

  ...

  Framsto som 4de vitne Gerhard Gottshcalksen ... 3dje maskinist ...

  Han foreholdtes det framlagte utdrag av maskindagboken som han erklærte var riktig og uttømmende og som han hadde underskrevet.

  Ved anledningen hadde vitnet vakt i maskinen og så derfor ikke kaperskipet fra først av. KROSSFONN hadde ingen last inne, de hadde en del bunkers, og så hadde de vannballast.

  ...

  Framsto som 5te vitne Ragnvald Sandvik ... tømmermann ombord på KROSSFONN ...

  Vitnet erklærte at det hadde underskrevet den framlagte rapport av 26 september sistleden og at den intet uriktig inneholdt såvidt vitnet visste, men at den derimot medførte riktighet.

  Den 26 juli sistleden var vitnet under dekk og spiste middag og like før han gikk på dekk hørte han først et skudd, og så et skud til, og så gikk han på dekk. Her så han et fartøy til b.b. for KROSSFONN omtrent tvers som kom imot dem, og etterhvert så kunne han se at den hadde svensk flagg på siden, og til slutt at det også sto NARVIK - SVERIGE.

  ...

  Framsto som 6te vitne Nils Johan Bjelland ... Vitnet har vært matros ombord på KROSSFONN inntil den ble tatt av tyskerne.

  Vitnet var på broen fra klokken 12 den 26 juli sistleden, idet han var rormann. Det var vinet som først så det tyske skip, idet han så mastene og litt av overbygningen, hvorpå han gjorde den vakthavende 2nen styrmann oppmerksom på skipet mens han var inne i bestikklugaren. Skipet var tett forut for KROSSFONN til å begynne med men gikk over på b.b. side og etterhvert som det kom nærmere kunne man set at det hadde svensk flagg og at det på siden sto NARVIK - SVERIGE. Det skjøt først ettt skudd foran KROSSFONN's baug, og en stund etter nok ett skudd, og så heiste det det tyske krigsflagg. De heiste også signalflagg, og vitnet hørte styrmannen si at det var ordre om ikke å bruke radioen ombord. Så kom skipet helt opp til KROSSFONN og satte folk ombord. Offiserene konfererte med kaptein Svendsen nede i hans lugar og så ble det gitt beskjed om at fartøyet var tatt av tyskerne, og der ble etterlatt prisemannskap under ledelse av en løytnant Scharnberg, som hadde 11 mann med seg.

  Været var fint og klart og ingen sjø, passat.

  Kaptein Svendsen og maskinmester Tjensvold ble av ty skerne tatt med ombord på det tyske kaperskip.

  På foranledning tillegger vitnet at det tyske skip var et koffardidampskip på ca. 10.000 tonn.

  ...

  Framsto som 7de vitne Alf Fredriksen ... matros ombord i KROSSFONN like til det ble tatt av tyskerne.

  Vitnet foreholdtes den framlagte rapport av 26 sept. d.å. som han erklærte å ha underskrevet og som han vedtok som riktig.

  Vitnet befant seg under dekk og hadde nettopp spist middag da han hørte skudd. Så gikk han på dekk, og da så han litt forenfor tvers et fartøy som skjøt nok et skudd. Det kom etterhvert nærmere, og så kunne vitnet se at det hadde malt svensk flagg på siden, og ennå senere at det sto NARVIK - SVERIGE. Iøvrig henviser han til rapporten. Det var fint vær den dagen.

  ...

  Atter fremsto 1ste styrmann Ramstad, som foreholdtes det framlagte utdrag av maskindagboken som han erklærte å ha underskrevet på foranledning av 2nen maskinist Husebø som sa at utdraget var tatt fra KROSSFONN's maskindagbok. Der er intet i utdraget som vitnet mener er uriktig. Det stemmer med hva vitnet mener er slik som det riktige er.

  Den dag oppbringelsen fant sted var det pent vær.

  Vitnet tilla at KROSSFONN ved anledningen var i ballast. Den hadde en del bunkers inne. Hvor meget tør ikke vitnet si, og dessuten en en 7000 tonn vannballast.

  ...