Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
16. desember 1941
Årsak
Lekkasjer, muligens som resultat av dypvannsbomber nær skipet
Reiserute
Sydney, Nova Scotia -
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
25
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  27. desember 1941
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  Konsul Offerdahl
  Merknad
  2 britiske kanonerer - navn ukjent

  ...

  Fremsto skibsfører Nils NIlsen som fremla ett utdrag av dagboken ...

  ...

  Han fremla også ett utdrag av maskindagboken ...

  ...

  Utdragene fantes i alt vesentlig å være i overensstemmelse med dagbøkerne.- Kapteinen henviste til hvad der var anført i utdragene og tilføiet at ved avgang fra Sydney N.S. var skibet i full sjødyktig stand og fullt bemannet. Kapteinen anser det for mest sannsynlig at grunnen til at skibet ble skadet og siden ble lekk, skyldes dypvannsbombene. Sjefen på korvetten (PICTON) som tok opp kapteinen og mannskapet fortalte ham at en annen korvett var sunket som følge av kollisjon, og at den korvetten hadde ombord omtr. 60 dypvannsbomber som antagelig alle eksploderte da korvetten sank. Denne korvett var ganske nær "Nidardal", men kapteinen kunne ikke si hvor langt borte den var, da det var tykk tåke.

  De hemmelige konvoi instruksjoner som lå i en seildukspose sammen med en jernbolt ble kastet overbord før vi forlot skibet.

  Kapteinen konfererte med sjefen på korvetten om muligheten av å få slepet "Nidardal" tillands. Om natten ble det også sendt ett telegram om dette, men i løpet av formiddagen samme dag fant man, at vannet steg så hurtig, at all tanke om å bjerge skibet ble opgitt. Det ble dat bestemt å senke det med kanonild.

  ...

  Fremsto 1ste vitne (1. styrmann Walter Nilsen) som forklarte at han var gjort bekjent med journalutdraget som han refererte til. Ellers forklarte han seg i overensstemmelse med kapteinen. Vitnet tilføiet at han anser det helt utelukket at skaden påført skibet kan tilskrives sabotasje handlinger da hele maskinmannskapet var gode og ordentlige mennesker.

  ...

  Fremsto 2det vidne (2. styrmann Ingolf Pedersen) , som var gjort bekjent med journalutraget, som han refererte til. Forøvrig forklarte vitnet seg fullstendig i overenstemmelse med kapteinen og det forrige vitne.

  ...

  Fremsto 3die vitne (maskimester Bernt Solbakken), som var gjort bekjent med journalutdraget fra dekk dagboken, som han refeferte til. Han henviste også til maskin dagboken. Han tilføiet at søndag 7. desember 1941 var han på dekk, da han hørte noen kraftige smell. Han var ikke sikker på om de skrev seg fra torpedoer eller dypvannsbomber. Han løp straks ned i maskinrummet hvor han ikke fant noe utenom det vanlige. Fremover i de følgende dager fantes ingen uregelmessigheter i maskinen før lørdag 13de da det fantes å være en stor lekkasje i sjøventilkassen. Vitnet antar det er sannsynlig at skaden oppstod den 7de på en sådan måte at der dannet seg en brist som siden utviklet seg til ett komplett brudd.

  Været den 7de var rolig men tåket. I de følgende dager var det dårlig vær med høi sjø, hvilket bidro til at bristen ble større for tilslutt å brekke helt av. På grunn av det svære trykk var det umulig å reparere skaden.

  ...

  Fremsto 4de vitne (3die maskinist John Hansen), som var bekjendt med utdraget av maskin dagboken, og som ellers uttalte seg i overensstemmelse med 3die vitne. Han tilføiet at "Nidardal" var 25 år gammel.

  ...

  Fremsto 5te vitne (båtsmann Arne Svingen), som var bekjent med journal utdraget, og som forklarte at han var tilkalt for å hjelpe til med reparasjonen av skaden i maskinrummet. Dette viste seg å være helt umulig da trykket var for stort. Forøvrig ga vitne forklaring om skadens årsak og oppståen i overenstemmelse med 3die vitne.

  Vitnet peilet rummene hver halve time etter man merket lekkasjen, og fant at vannet steg jevnt.