Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
17. november 1941
Posisjon
35 - 40 n. mils øst for East London
Årsak
Torpedert [av fransk Vichy ubåt]
Last
Rujern, te, jute
Reiserute
Madras - Cape Town
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
35
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  5. desember 1941
  Sted
  Cape Town
  Administrator
  Konsul Th. Mørch Hansson

  ...

  Spm. 1. Fremstod skibets fører, kaptein This Jørgensen ... og forklarer at ingen av skibets journaler ble reddet men alene kladdeboken til dekksjournalen, og heller ingen av skibets papirer med unntagelse av regnskapet over mannskapets opgjør. Kapteinen skal tilstille generalkonsulatet en av ham opsatt mannskapsliste og fremlegger et utdrag av kladden til Dekksjournalen ...

  ...

  Utdraget er tatt av 1ste styrmann som førte kladdeboken og er medundertegnet av ham. Utdraget ble sammenholdt med kladde boken og funnet overensstemmende. De hemmelige kodebøker og papirer ble reddet av 1ste styrmann og overlevert til Naval Control Office i East London.

  Da eksplosjonen inntraff hadde 1ste styrmann J. B. Gundersen vakt og sammen med ham var lettmatros Ove Celander Fredriksen utkiksmann og lettmatros Kolbeinson rormann. Kapteinen var tilkøis men våknet ved eksplosjonen som for ham lød lik ett tungt fall mot dekket. Han løp straks ut på broen og spurte 1ste styrmann hvad det var. Denne svarte at skibet var torpedert og at de måtte gå i båtene. Kapteinen løp tilbake og rasket til sig regnskapene og en gammel dress som tilfeldigvis hang ved døren i lugaren og sprang ned til båtdekket om st.b. - Fra broen hadde kapteinen ikke iaktatt noget usedvanlig, men fra båtdekket så han at skansekledningen om st.b. var bent ut og at aktre seksjon av nr. 4 luke var sprengt opp.

  På forespørsel av Kaptein Jensen oplyser kapteinen at 1ste styrmann vistnok slo stopp i maskinen da eksplosjonen inntraff, men at denne da allerede var stoppet av 2maskinisten.

  Kapteinen gikk i redningsbåt nr. 1 sammen med 2nen styrmann og nevnte til denne at han så røk av en undervandsbåt, men da styrmann sa at det ikke var nogen røk fra undervandsbåter la han ikke videre merke til det. Kapteinen mener han så noget av skroget til en undervannsbåt sammen med røken. Kapteinen gikk over i båt nr. 4 for å navigere denne og så intet mer til undervandsbåten, men han har senere hørt av 2nen styrmann, 1ste maskinisten og stuerten som ble tilbake i båt nr. 1 at de så undervandsbåten da det var blitt helt lyst. Undervandsbåten ble sett til b.b. av skibets oprinnelige posisjon men det er ikke nogen beskrivelse av den. Dette er innberettet til Naval Control Offices i Port Elizabeth og East London. Skibet var helt forsvunnet efter ca. 15 minutter. Da de gikk fra borde var akterdelen allerede under vand. Såvidt kapteinen kjenner til fikk ingen aneldning til å redde noget kanskje med unntagelse av 1ste styrmann. Det ble heller ikke tid til å sende nødsignaler. Det fandtes ikke sprengfarlige stoffer i ladningen. Kanonammunisjonen var anbragt på dekk over mannskapslugaren. Det er ikke tale om at sprengingen kan skyldes ammunisjonen. Skibet førte blendede navigasjonslanterner. Det var klart og fint veir. Det vir ikke sterk røk fra skorstenen i almindelighet, så kapteinen antar at det heller ikke var tilfelle ved anledningen.

  Kapteinen henholder sig forøvrig til det fremlagte journalutdrag med tilførsel at skibet ved anledningen gikk med full fart ca. 11 mil, og anfører at han kom til Cape Town fra East London den 3 desember sisstleden efter tilsigelse av generalkonsulatet til optagelse av sjøforklaring ledsaget av 1ste styrmann Gundersen, lettmatros Fredriksen og telegrafist Johannessen, hvilke han fremstiller som vidner. Rormannen Kolbeinson er ikk medtatt, da han ved anledningen intet så grunnet bridgeprotection.

  Spm. 2. Skibet var i klasse A 1 og i full sjødyktig stann, og alt utstyr overensstemmende med sjøkontrollens forskrifter.

  Spm. 7. Lasten var fordelt over hele skibet som var fullastet så det ikke var anledning for nogen til å komme ned i rummet ved eksplosjonsstedet. Det var ingen dekkslast.

  Spm. 12. Sprengningen var antagelig på st.b. side.

  Spm. 16. Som nevnt fikk kapteinen intet reddet uten en gammel dress.

  Spm. 17. Kapteinen kjenner ikke til at andre enn bersetningen var utsatt for fare ved redningen.

  Spm. 18. Kapteinen vet intet videre å bemerke.

  Spm. 19. Torpedering antas efter omstendighetene som den eneste tenkelige årsak.

  ...

  Fremstod 1ste vidne, John Bjørn Gundersen, 1ste styrmann ... og forklarer:

  Spm. 1. Han hadde ved anledningen vakt og befandt sig på st.b. side av broen. V. merket intet usedvanlig da eksplosjonen plutselig fannt sted. V. løp straks inn i bestikklugaren og hentet kode og konvoipapirene samt kladdejournalen. På vei til bestikken møtte han kapteinen som stod i leideren og spurte hvad det var. V. erindrer ikke akkurat hvad han svarte men uttrykte at skibet var ferdig, da han så det var iferd med å synke. V. gikk ned på båtdekket og kastet papirene opp i livbåten, hvorefter han sprang til sin lugar og tok med sig en kuffert han hadde ferdigpakket. Da V. kom på dekket var hans livbåt nr. 2 allerede utsatt hvorfor han gikk over til st.b. i en livbåt med 3 styrmann.- På spørsmål om V. stoppet maskinen kan han ikke erindre dette. Det var heller ikke tid til å purre mannskapet, men alle kom på dekk og i båtene av sig selv. V. førte kladejournalen og har tatt det av kapteinen fremlagte utdrag av denne, hvilket er grunnen til at den er medundertegnet av vidnet, som forøvrig henholder sig til det der anførte, hvilket derefter ble oplest. V. bemerker at han ikke selv så røk fra undervandsbåten eller periskopet og tårnet, men at alle i båt nr. 1 ført av 2nen styrmann bekrefter å ha sett undervandsbåten, og grunnen hertil er at denne båt hadde en posisjon tvers av akterennen til b.b., mens vidnets båt lå til st.b. tvers av midtskibet. V. hadde inntrykket av at skibet forsvandt helt ca. 6 minutter efter eksplosjonen således som av ham anført i kladdejournalen. V. var 2nen styrmann på "Touraine" da denne ble torpedert og da han kom ned på båtdekket kjennte han den samme lukt av sprengstoff som ved torpederingen dengang.

  Spm. 2. Nei.

  Spm. 7. Rum 4 og 5 var fullastet ved avgangen fra Chittagong den 24/10-41, så ingen kunne komme ned der.

  Spm. 12. V. har inntrykket av at eksplosjonen fandt sted på st.b. side, hvilket han fandt bekreftet ved at skansekledningen på st.b. side var bent ut aktenfor nr. 4 luke.

  Spm. 16. V. fikk ikke reddet noget av økonomisk betydning.

  Spm. 17. Redningen var ikke forbunnet med fare for nogen i land.

  Spm. 18. Nei.

  Spm. 19. Torpedering.

  Spm. 20. Nei.

  ...

  Fremstod 2 vidne, Ove Celander Fredriksen, lettmatros ... og forklarer at han var utkikk, men at han da eksplosjonen skjede var på vei fra matrosmessa til fyrbøtermessa 3 à 4 minutter på 5 for å få en kopp kaffe før han overtok roret. V. følte det som om dekket løftet sig ved eksplosjonen som han trodde kom fra en av kjelene. V. holdt på å falle men fikk støttet sig til en stolpe. For unngå nedfallende rust hoppet han inn i fyrbøtermessa men der kom vand mot ham. V. sprang så opp på dekk med flere andre, hvor han vasset til kens i vand som sannsynligvis var kastet på dekket ved eksplosjonen. V. gikk til sin livbåt forrest om b.b. og kom ut med den. Han skiftet senere over til nr. 4 livbåt, men har ikke vært i 2nen styrmanns livbåt og har ikke sett noget til undervandsbåten. V. fikk intet reddet.

  Spm. 18. Nei.

  Spm. 19. Det kan vidnet ikke uttale noget om.

  Spm. 20. Nei.

  ...

  Fremstod 3die vidne Eilert Brochmann Johannessen, telegrafist ... og forklarer at han sov i sin lugar ved siden av radiorummet og intet hørte til eksplosjonen, men ble vekket av larmen fra dekket. Han løp inn i radiorummet hvor han fannt batteriene veltet og at vakthavende telegrafist allerede hadde forlatt rummet. V. sprang derfor like til sin livbåt uten å få noget av sitt med sig. Vidnets livbåt kom ut om b.b. og han mener å ha sett noget som ligner godset på en mast, men han kan ikke si om det var en undervandsbåt. V. var ikke i 2nenstyrmanns livbåt.

  Spm. 18. Nei.

  Spm. 19. V. har ingen mening om grunnen til ulykken.

  ...